Regulamin usług świadczonych przez Fryzjerstwo męskie Monika Pliszka

 

I. Informacje ogólne

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług oraz dokonywania rezerwacji wizyt.
2. Świadczeniodawcą usług (w tym usług realizowanych drogą elektroniczną) jest Fryzjerstwo męskie Monika Pliszka, ul. Kozacka, nr 11, lok. 3, 87-100 Toruń, NIP: 8792242302 , dalej jako Fryzjerstwo męskie Monika Pliszka.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie będzie mowa o:
– Salonie – należy rozumieć przez to lokal położony przy ul. Kozacka 11 w Toruniu;
– Stronie WWW – należy przez to rozumieć portal internetowy znajdujący się pod adresem www.fryzjerstwo-pliszka.pl;
– Konsumencie – osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Wszelkie pytania czy też uwagi dotyczące świadczonych usług prosimy kierować:
– telefonicznie pod nr tel. 607 223 972
– mailowo na adres kontakt@fryzjerstwo-pliszka.pl

 

II. Przedmiot działalności

 

1. Fryzjerstwo męskie Monika Pliszka to zakład fryzjerski działający w branży od 2013 r.
2. Fryzjerstwo męskie Monika Pliszka kieruje swe usługi do klienteli męskiej i chłopięcej.
3. Wśród oferowanych usług należy wskazać przede wszystkim:
– indywidualną analizę
– personalne doradztwo
– fachowe sugestie związane z odpowiednim doborem fryzury
– formowanie wyjątkowych fryzur
– strzyżenie włosów krótkich, półdługich i długich, stylizacji pukli mężczyzn oraz wyprofilowanie właściwego zarostu brody.
4. Szczegółowa lista aktualnie świadczonych usług dostępna jest na Stronie WWW lub bezpośrednio w Salonie.

 

III. Zasady dobrej praktyki – zdrowie i bezpieczeństwo

 

1. Dbając o Państwa bezpieczeństwo, bardzo prosimy, przed przystąpieniem do realizacji wybranej usługi o poinformowanie nas o wszelkich przeciwwskazaniach i ograniczeniach. W szczególności, bardzo prosimy o zasygnalizowanie nam takich okoliczności:
– trudności dotyczące stanu zdrowia,
– uczulenia i inne przeciwwskazania, co do stosowania określonych produktów, substancji,
– inne, ważne z punktu widzenia dane mogące mieć wpływ na przebieg wizyty;
Przekazanych informacji potrzebujemy tylko po to, by zapewnić Państwu najwyższy możliwy komfort oraz, by wyeliminować wszystkie potencjalne ryzyka wystąpienia jakichkolwiek nieprzyjemności.
2. Dobrym momentem na przekazanie wyżej wskazanych danych jest bez wątpienia pierwsza z wizyt w naszym Salonie. Ponadto, w przypadku zmiany okoliczności, bardzo prosimy o aktualizowanie przekazanych danych w czasie kolejnych odwiedzin.
3. Uprzejmie wskazujemy również, że najlepsze, najbardziej zadowalające naszych klientów efekty osiągamy na włosach umytych (poza oczywistymi względami natury higienicznej i estetycznej, praca na umytych włosach daje największe możliwości). Gorąco zachęcamy więc do skorzystania z naszej usługi mycia włosów. Alternatywnie, uprzejmie prosimy o stawianie się w Salonie z włosami przygotowanymi, umytymi na krótko przed wizytą we własnym zakresie.

 

III. Zasady dobrej praktyki – punktualność

 

1. Doskonale rozumiemy, że mają Państwo własne liczne zadania, obowiązki, pilne, niecierpiące zwłoki sprawy. Jednakże, dążąc do zapewniania najwyższej jakości świadczonych usług, bardzo prosimy o uwzględnienie kilku niezwykle ważnych dla nas zasad:

– jako profesjonalistom, zawsze zależy nam na tym, by nasze usługi realizowane były według najwyższych standardów,
– świadczenie usług na takim poziomie wymaga określonego czasu, ustalonego nakładu pracy,
– nie możemy pozwolić sobie na to, by obsługiwać Państwa w pośpiechu

z tych powodów, niezmiernie prosimy o punktualne przybywanie do Salonu o umówionych wcześniej godzinach.

3. Lojalnie zastrzegamy, że Państwa spóźnienie (w szczególności to sięgające więcej niż 5 min) może skutkować odwołaniem wizyty. Nie jest to przejaw naszej złej woli. Jak bowiem wskazano powyżej, z uwagi na Państwa spóźnienie, możemy nie być w stanie wykonać usługi jak należy.

4. Naszą maksymą jest to, że nie pozwalamy sobie na półśrodki – nie dopuszczamy świadczenia usług w pośpiechu. Z takiej pośpiesznie wykonanej usługi nie byliby zadowoleni zarówno Państwo, jak i my sami.

 

IV Rezerwacja wizyty

 

1. Korzystanie z naszych usług możliwe jest po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji terminu (dalej jako Rezerwacja).
2. Strona WWW oferuje możliwość rezerwacji wizyty w dogodnym dla Państwa terminie.
3. Rezerwacji można dokonać przy użyciu komputera lub innego urządzenia multimedialne z dostępem do sieci Internet, umożliwiającego prawidłowe wyświetlenie treści Strony WWW.
4. Usługa Rezerwacji wizyt, realizowana jest przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych dostarczonych przez www.nakiedy.pl
5. Rezerwacja terminu wizyty następuje w kilku prostych krokach:
I Wybór usługi
II Wybór dogodnego terminu
III Podanie niezbędnych danych oraz dokonanie płatności
6. Dokonanie Rezerwacji wymaga podania prawdziwych i prawidłowych danych. Podanie danych nierzetelnych może uniemożliwić dokonanie Rezerwacji.
7. Po przejściu opisanych powyżej kroków, na podany adres e-mail otrzymają Państwo odpowiednie potwierdzenie.
8. Dokonanie Rezerwacji nie wymaga od Państwa założenia konta użytkownika w naszym serwisie.
9. Jednakże, osoby zainteresowane, mają możliwość dokonania rejestracji konta użytkownika. Dzięki tej opcji, mogą Państwo zyskać dodatkowe narzędzie umożliwiające szersze zarządzenie Państwa rezerwacjami.

 

V Odwołanie wizyty

 

1. Są dla nas Państwo bardzo ważni. Szanujemy Państwa czas. Prosimy o wzajemność. Ilekroć więc zdarzy się tak, że nie będą mogli Państwo zjawić się w Salonie w umówionym terminie, prosimy o odwołanie wizyty.
2. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, informujemy, że aż do 12 godzin przed umówioną wizytą mają Państwo możliwość odwołania Rezerwacji bez ponoszenia żadnych konsekwencji.
3. Link umożliwiający odwołanie Rezerwacji jest widoczny m.in. w wiadomości e—mail, stanowiącej potwierdzenie Rezerwacji. Osoby zarejestrowane mogą ponadto dokonać odwołania Rezerwacji z poziomu konta użytkownika.
4. Jeśli nie mają Państwo możliwości odwołania wizyty drogą elektroniczną bardzo prosimy o przekazanie informacji w innych sposób, choćby telefonicznie.
5. W przypadku odwołania Rezerwacji zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 mogą Państwo skorzystać z jednej z dwóch opcji:
a) ustalenie nowego terminu wizyty przy wykorzystaniu dotychczas wniesionej zapłaty;
b) zwrot zapłaconych środków (w celu umożliwienia realizacji zwrotu, dla Państwa bezpieczeństwa, prosimy o wskazanie drogą elektroniczną nr rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot. Zwroty będą realizowane bez zbędnej zwłoki).
6. Lojalnie informujemy, że brak odwołania umówionej wizyty lub spóźnienie uniemożliwiające wykonanie usługi, może narazić nas na powstanie konkretnej wymiernej szkody majątkowej . Czas poświęcony na oczekiwanie na Państwa przybycie oznacza dla nas wprost stratę pieniędzy.
Apelujemy więc o uczciwe i rzetelne podejście do sprawy, tak aby nie zaistniała między nami nigdy konieczność dochodzenia naprawienia takiej szkody.

 

VI Reklamacje

 

1. Jako profesjonaliści ponosimy odpowiedzialność za jakość wszystkich świadczonych przez nas usług.
2. Jeżeli uznają to Państwo za stosowne, mają Państwo prawo do złożenia reklamacji.
3. Zaleca się, by reklamacje, były kierowane mailowo na adres kontakt@fryzjerstwo-pliszka.pl.
4. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:
• imię i nazwisko
• adres do korespondencji
• adres poczty elektronicznej (w przypadku gdy Kupujący życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej)
• dokładny opis problemu
• Państwa żądanie

5. Mają Pańśtwo również prawo sformułowania reklamacji dotyczącej technicznych nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Strony WWW.
6. Państwa reklamację rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo poinformowani zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

VII Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Czyniąc zadość obowiązkom prawa, przedstawimy Państwu ogólnodostępne informacje o polubownych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
• Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
• Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
3. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

VIII Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.05.2018
2. Ewentualne zmiany Regulaminu będą następować przy uwzględnieniu następujących zasad:
• zmiana Regulaminu będzie skuteczna po upływie 7 dni od daty opublikowania nowej wersji Regulaminu w widocznym miejscu na Stronie WWW;
• osoby zarejestrowane zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu w drodze wiadomości e-mail
• do Rezerwacji dokonanych przed wejściem w życie zmian, mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.
3. Regulamin dostępny jest pod adresem https://fryzjerstwo-pliszka.pl/regulamin, jak również w Salonie.
4. Zaleca się, by wszelkie uwagi, opinie na temat funkcjonowania Sklepu, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu kierować na adres poczty elektroniczny